Beam Talks

ติดตามงานของเราเต็มรูปแบบได้ที่ beamtalks.com

 

Beam Talks Magazine เปิดพื้นที่สื่อสารเรื่องราวของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ‘ต้นแบบ’ ที่ประกอบอาชีพ หรือใช้ความสามารถที่ได้บ่มเพาะพัฒนาจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเนื้อหาประกอบด้วย ตัวอย่างการใช้ชีวิตอิสระและการประกอบอาชีพที่หลากหลายของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ถอดบทเรียนศึกษากระบวนการช่วยเหลือพัฒนา ความร่วมมือของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน นำเสนอให้เห็นเส้นทางที่มาของความสำเร็จและการเผชิญความท้าทาย ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ครอบครัวของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และยังเป็นการรวบรวมชุดฐานข้อมูล บุคคล สถาบัน องค์กร เครือข่ายการพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และครอบครัวที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นชุดข้อมูลทางเลือกแนวทางบ่มเพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างเสริมทักษะชีวิตให้เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษในความดูแลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

บรรณาธิการบริหาร นรรณ วงศ์พัวพันธุ์
BeamTalkTeam@gmail.com

เราทุกคนต่างมีแสงสว่างในตัวเอง

และ พื้นที่นี้ เราส่องแสงให้กันและกัน

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Special Plaza : ที่นี่มีความสุขเป็นพิเศษ (specialpalza.com)
BeamTalks แบ่งเนื้อหาเป็น

People+
๐ บทสัมภาษณ์หรือเรื่องราวของชุมชน บุคคลแวดล้อม และบุคคลที่มีความต้องการพิเศษต้นแบบ ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึก การเผชิญอุปสรรค เพื่อเป็นบทเรียน แรงบันดาลใจแก่ครอบครัวของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้ง โรงเรียน ชุมชน สังคม ที่เราเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

Beaming Story
๐ จัดแสดงผลงานของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบต่างๆ พร้อมเบื้องหลังของผลงานเพื่อให้เห็นพัฒนาการ จากการมองเห็นศักยภาพ ส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน เผชิญความท้าทายต่างๆ จนกลายเป็นรายได้เลี้ยงชีพ หรือช่วยเสริมการใช้ชีวิตที่มีสุขภาวะ

Learning Space
๐ เสาะหา รวบรวมพื้นที่สำหรับ เรียนรู้ ค้นหา ส่งเสริม และบ่มเพาะศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นตัวอย่างและฐานข้อมูลทางเลือกแก่ครอบครัว

Community
๐ ตัวอย่างการทำงานของกลุ่มคน ชุมชนที่เกื้อหนุน สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Beam Talks คือ ความตั้งใจสร้างพื้นที่ส่องแสงศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์บันดาลใจ : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้แผนงาน สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ม.ค.-ก.ย.2561)

LoGoสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

Advertisements