Community

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_2353

เมษายน 2561

ชมรมมิตรสหายผู้ใหญ่พิเศษ
: Extrability Club

มีนาคม 2561

เมื่อฉันตื่นขึ้นที่ลำพูน
: การศึกษาเพื่อการเยียวยา

ชีวิตที่พึ่งพากัน
: ความสุขจากการสร้างชุมชนแห่งการพึ่งพาและแบ่งปัน

บ้านทอฝัน เชียงราย
: พลังของครอบครัว

กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมสภาคนพิเศษโลกครั้งแรกที่รัสเซีย
: ทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิต แต่จะทำให้สิทธินั้นไม่เป็นแค่กฎหมายในกระดาษได้อย่างไร

ก้าวไปด้วยกัน : Curative Thailand
: สังคมใดที่คนพิเศษอยู่ได้ด้วยดี ย่อมเป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับเราทุกคน


Beam Talk คือ ความตั้งใจสร้างพื้นที่ส่องแสงศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัว ผ่านการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์บันดาลใจ : สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้แผนงาน สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

Advertisements